دریاچه آبی

تولید کننده لوازم استخر تجهیزات استخر

بازبینی سبد اسکیمر هراز چندگاهی ضروری است
  در صورت شکستگی سبد اسکیمر جهت جلوگیری از گرفتگی لوله ها آن را تعویض نمایید
 
  سبد اسکیمر استخر
   
سبد اسکیمر استخر 2

Menu