دریاچه آبی

تولید کننده لوازم استخر تجهیزات استخر

سایز صافی پمپ باید متناسب با قدرت پمپ و حجم آبدهی آن باشد
جهت پمپ های استخر و جکوزی معمولا از صافی های 2 اینچ 3 اینچ  4 اینچ و مواردی 6 اینچ و یا 8 اینچ نیز استتفاده می گردد
لوازم استخر صافی پمپ
Hair collector is necessary equipment for the circulating water
processing system, the pool of muddy water mixed with a lot of mud,
rocks, sundry, hair and so on, after hair collector interception and
collection, in order to ensure that the next step purification and
circulation smoothly
:فروش انواع
پمپ استخر
صافی پمپ استخر
پمپ تخلیه آب استخر

Menu