اسکیمر استخر

اسکیمر استخر چیست ؟

اسکیمر استخر دستگاهی است که در مرحله بتن ریزی در بدنه استخر کار گذاشته میشود و وظیفه جمع آوری مواد و ذرات روی سطح آب شامل چربی ها حشرات شاخ و برگ و سایر ذرات شناور و انتقال آب سطحی به فیلتر تصفیه استخر را بر عهده دارد

اسکیمر استخر جزعی از سیستم تصفیه استخر میباشد و و در صورتی که در  طراحی استخر از سیستم سرریز استفاده نگردد نصب آن ضروری است.

نصب اسکیمر استخر به صورتی است که در دیواره عرضی استخر و در قسمتی که عمق آب بیشتر است و در روبه روی دیواره ای که دارای نازل های برگشت آب تصفیه شده است قرار میگیرد. بطوری که درب بالای اسکیمر همسطح کف سازی ( لبه سنگ استخر ) قرار گیرد.

هنگام نصب اسکیمر باید دقت نمود تا آببندی کاسه استخر پیرامون آن به درستی انجام شود. اسکیمرها دارای یک یا دو اتصال لوله هستند که لوله اصلی در داخل موتورخانه استخر به وسیله شیر تنظیم با لوله مکش کف استخر به وسیله کلکتور متصل شده و ورودی آب پمپ تصفیه اسخر را تامین میکنند. لوله دوم در اسکیمر ها جهت تنظیم سطح آب داخل اسکیمر است و مستقیم به بدنه استخر متصل میشود. در صورتی که سطح آب استخر کم شود برای جلوگیری از هوا گرفتن پمپ تصفیه آب مورد نیاز اسکیمر از لوله دوم تامین خواهد شد.

اجزای داخل اسکیمر  شامل سبد و فلوتر است که سبد مانع از ورود اجسام بزرگ مانند برگ ها به داخل لوله ها و پمپ تصفیه میگردد و باید هر چند یک بار تخلیه شود. فلوتر اسکیمر استخر وظیفه تنظیم سطح آب را بر عهده دارد تا اسکیمر همواره از سطح آب مکش را انجام دهد.

یکی دیگر از کاربردهای اسکیمر استخر اتصال کیت جاروب به آن است که جهت جاروب کردن کف  استخر مورد استفاده قرار میگیرد.

اسکیمر استخر