دستگیره استخر

 به منظور افزایش ایمنی و سهولت استفاده از استخر از دستگیره های استخری در امتداد بدنه استخر استفاده میگردد.

دستگیره های استخری در سطح خط آب نصب میگردن و شامل بست و لوله میباشند که معمولا از جنس استیل ضد زنگ انتخاب میگردند.

نصب دستگیره استخر ساده بوده و به وسیله پیچ های خودکار و یا رول بلت صورت میگیرد. با توجه به اینکه دستگیره ها در سطح آب نصب میشوند نصب دستگیره استخر در صورتی که به درستی انجام شود به آببندی کاسه استخر صدمه ای وارد نمیکند.

 دستگیره استخر