واتراستاپ

واتراستاپ یا نوار آببند کننده نواری است لاستیکی جهت جلوگیری از نفوذ آب بین بتن ریزی قبلی و بتن ریزی جدید مورد استفاده قرار میگیرد.

با توجه به عدم چسبندگی مناسب بین هر مرحله از بتن ریزی و ایجاد شکاف و درز بین بتن ریزی جدید و قدیم در صورتی که آببند کردن سازه مد نظر باشد ( مانند کاسه استخر ) باید از واتر استاپ استفاده گردد.

نصب واتراستاپ بدین صورت است که نیمی از عرض واتراستاپ مابین بتن قدیم و نیمی دیگر در بتن جدید قرار گیرد بطوری که پوشش بتن در روی واتراستاپ حداقل 5 سانت باشد

واتراستاپ ها در دو نوع ساخته میشوند واتراستاپ تخت و واتراستاپ حفره دار. از واتراستاپ حفره دار در درزهای انبساطی استفاده می گردد.

 

  واتراستاپ استخر