کفپوش محوطه استخر

 

کفپوشهای استخر در داخل رختکن دوشها و گاهی در سایر بخش های اطراف استخر کاربرد دارند.

کفپوش محوطه استخر معمولا به منظور جلوگیری از سرخوردن و یا جهت عبور جریان آب از زیر آنها و به وجود آمدن سطحی خشک در روی آنها مورد استفاده قرار میگیرند.

همچنین انواع دیگر کفپوشها جهت کف محوطه های ورزشی اطراف استخر به کار برده میشوند.

 

کفپوش استخر