کیت کلرسنج ( تست کیت کلر و پی اچ )

با توجه به اینکه متداول ترین راه گندزدایی و ضد عفونی کردن آب استخر استفاده از کلر است و میزان استفاده و مقدار کلر موجود در آب از عوامل مهم و تاثیر گذار در کیفیت آب و یکی از معیارهای  سنجش آن میباشد بایسته است که مقدار کلر موجود در آب استخر به صورت دوره ای اندازه گیری شود. باید توجه داشت که مقدار کم و یا زیاد کلر در آب هر کدام میتواند باعث بروز مشکلاتی گردد.

جهت اندازه گیری کلر استخر از دستگاه کلرسنج استفاده میگردد. دستگاههای کلرسنج معمولی جهت آب استخر بر دو نوع کلرسنج مایع و کلرسنج قرصی میباشند. و جهت کاربرد های حساس و آزمایشگاهی از کلرسنج دیجیتال استفاده میگردد.

در کنار سنجش کلر لازم است که مقدار ph آب یا درجه بازی و اسیدی آب نیز اندازه گیری گردد تا در صورت لزوم با استفاده از مواد شیمیایی مخصوص مقدار ph آب نیز در حد نرمال تنظیم گردد.

ph نرمال استخر عددی بین 7.0 تا 7.4  است . و مقدار کلر آزاد داخل آب در حالت نرمال  1.5 تا 2 میلی گرم در لیتر است.

طرز کار تست کیت کلر و پی اچ به این صورت است که ابتدا محفظه تست را تا خط نشانه از آب استخر پر نموده و 4 یا 5 قطره ( با توجه به نوع کیت ) از محلول مورد نظر به آن اضاف میکنند رنگ بدست آمده را با رنگ های جدول کیت مقایسه کرده و عدد مربوطه به آن رنگ را مشاهده میکنند.

 

تست کلر