رینگ جکوزی 

رینگ جکوزیجکوزی

رینگ جکوزی چیست ؟

جهت جلوگیری از افت فشار نازل های جکوزی همچنین یکنواختی فشار آب در تمام نازل های جکوزی از رینگ جکوزی استفاده میگردد.

رینگ جکوزی همچنین تا حد زیادی از اشکالات سازه جکوزی جلوگیری می کند.

با نصب رینگ جکوزی از عقب و جلو مانده نازل ها جلوگیری کرده و شکل دایره ای و یا سایر اشکال هندسی جکوزی به خوبی اجرا میگردد.

رینگ های جکوزی در انواع استیل و گالوانیزه تولید میگردند. با وجود اینکه رینگ های جکوزی استیل گرانتر هستند اما جهت عمر طولانی و جلوگیری از زنگ آب ساخت رینگ جکوزی استیل پیشنهاد میگردد.

قیمت رینگ جکوزی با توجه به قطر سایز و نوع لوله متفاوت است

رینگ جکوزی