دریاچه آبی

تولید کننده لوازم استخر تجهیزات استخر

                         فروش انواع کلرهای قرص و پودری جهت تصفیه آب استخر
کلر استخر 
 
روش کلرزنی ارزانترین روش گندزدایی آب استخرها است .کلر و یا ترکیبات آن پس از ورود به آب تجزیه شده و تولید اسید هیپوکلرس میکند که روی پرتوپلاسم سلول زنده اثر کرده و فعل و انفعال آنزیم آن را
ازکار می اندازد
cl2+h2o<−>h +cl +hclo
hclo<−>clo + h
در صورت به کاربردن پودر هیپوکلرید کلسیم
ca(clo)2<−>ca+2clo
clo+h<−>hclo
  بیشتر است اگر آب استخر دارای خاصیت قلیایی باشد اسید مذبور خنثی شده وخاصیت گندزدایی کلر کاهش میابد cloاز hcloچون خاصیت گندزدایی 
.عوامل دیگری که در میزان مصرف کلر موثر است درجه آلودگی آب استخر و میزان دمای آب است
بطور نمونه اثر کلر در محیطی با درجه اسیدی ثابت در دمای 30 درجه سه برابر اثر آن در آبی با دمای 4 درجه می باشد
 
فروش کلر استخر قیمت کلر استخر کلر ژاپنی کلر 70 درصد تجهیزات استخر لوازم نگهداری استخر

Menu