خط شنا

فروش خط شنای بادی در رنگهای مختلف آبی - قرمز - زرد - سفید - سبز


خط شنا-طناب جدا کننده استخر

استخرهاي قهرماني

طول اينگونه استخرها 33/33 متر - 25 متر - 50متر وعرض آن10-21 متر متغير است وعمق آن كمتر از 1/80 متر نيست اينگونه استخرها به دو صورت روباز يا سر پوشيده مورد بهره برداري قرار مي گيرد.

در استخرهاي سرپوشيده معمولا" از آب گرم استفاده ميشود ولي استخرهاي رو باز اكثر از آب سرد طبيعي بهره مي گيرد

در عرض استخر سكوهايي نصب مي شود كه به عنوان سكوي استارت مورد استفاده شنا گران است اين سكو ها به ابعاد 50*50 سانتي متر با شيب 10سانت بصورت ثابت يا سيار نصب مي شود و ارتفاع تا سطح آب بايد بين 50تا70 سانت باشد .دستگيره هاي كرال پشت بايد طوري به سكو وصل باشد كه در ارتفاع 30تا60 سانتي متر و جلوتر از ديواره استخر نباشد ، هر چهار طرف سكوها بايد شماره گزاري شود و اين شماره طوري نصب ميشود كه اگر پشت به سكو ها بايستيم سكوي شماره 1 در طرف راست وشماره 2 بعد از آن و بقيه به همين ترتيب شماره گزاري خواهد شد .تعداد خطوط شنا (لاين) بسته به عرض استخر بين 6تا8 خط متغير است، اين خطوط بوسيله طنابي كه دو سر آن با قلابهايي به ديواره استخر وصل است در طول استخر كشيده مي شود روي طناب اجسام غوطه ور دو انتهاي طناب با رنگ ساير قسمتها متفاوت است .عرض هر خط شنا بايد 2/5 متر باشد