واتر استاپ

جهت جلوگیری از نفوض آب در محل تقاطع بتن قدیم و بتن جدید از واتر استاپ استفاده میگردد.

در استخر ها در هنگام قطع بتن بین کف و بدنه از واتر استاپ استفاده میگردد بدین صورت که نیمی از عرض واتر استاپ در بتن قدیم و نیمی دیگر در بتن جدید قرار داشته باشد

پوشش بتن در روی واتر استاپ حداقل 5 سانتی متر است.

فروش واتراستاپ استخری

واتراستاپ حفره دار - واتراستاپ ساده

بخاطر اهمیت بالای واتراستاپ در سازه و تأثیر آن بر پروسه های بزرگ، باید کیفیت بسیار خوبی داشته باشد.

 
 
واتراستاپ استخر
 
واتر استاپ