فروش سطل و ملاقه سونای خشک جهت تامین رطوبت سونا و استفاده از منتول
 
سطل سونای خشک دریاچه آبی