سنگ سونا جهت ذخیره انرژی حرارتی و پخش آن در سونا بکار می رود
به این نکته دقت داشته باشید که هر سنگی مناسب سونا نیست و سنگ سونا می باید انرژی متناسبی را در خود ذخیره کرده و تحمل شوک حرارتی را داشته باشد
 
 
لوازم سونا سنگ سونا