فروش کفپوشهای محوطه استخر و
محوطه رختکن و دوشها
ابعاد 15*15 cm
ارتفاع 1.5 cm
کفپوش محوطه استخر