برس استخر

  برس استخر جهت شستشوی دیواره های استخر و جلوگیری از چسبندگی ذرات روی بدنه استخر 
برس استخر-لوازم استخر -لوازم نگهداری استخر