برگ گیر استخر - توری آشغالگیر استخر

 
برگ گیر استخر با دسته و بدون دسته
جهت جمع آوری برگ و سایر مواد از سطح آب استخر و آبنما
فروش لوازم نگهداری استخر-توری تمیز کننده استخر
برگ جمع کن استخر-برگ گیر استخر - توری آشغالگیر استخر