سرجاروی استخر

انواع سرجاروب استخر
 
سرجاروی استخر بزرگ skystar
سرجاروی استخر سرجاروب استخرسرجاروی لاک پشتی
سر جارو استخر متوسط اسکای استار
 
سرجاروی کوچک