شیلنگ جاروی استخر

فروش شیلنگهای خرطومی جاروی استخر

شیلنگهای خرطومی در مواردی بکار میروند که به علت وجود مکش در شیلنگ امکان استفاده از شیلنگ های معمولی وجود نداشته باشد
 لوازم نگهداری استخر
 
 
 
شیلنگ خرطومی استخر-شیلنگ جاروی استخر
 
 
9M 1/1/2 شیلنگ خرطومی استخر
12M 1/1/2 شیلنگ خرطومی استخر
15M 1/1/2 شیلنگ خرطومی استخر
18M 1/1/2 شیلنگ خرطومی استخر