کلرزن شناور استخر

فروش کلرزن شناور 3 اینچی و کشناور قرص کلر 1 اینچی مخصوص استخر و جکوزی

سبد قرص کلر

شناورقرص کلر استخر -کلرزن شناور-قیمت کلر زن استخرشناور قرص کلر کوچک-کلرزن شناور کوچک
جهت جلوگیری  از ته نشین شدن قرص کلر در کف استخر و به حداکثر کارایی کلر در استخر از شناور قرص کلر استفاده میگردد. برگشت آب از تصفیه استخر به وسیله نازل های خروجی استخر در سطح آب موج و حرکتی را ایجاد میکند که به وسیله کلرزن شناور آب خروجی از نازل ها با کلر تماس پیدا کرده و به طور یکنواختی در سطح استخر پخش میگردد.