قوانین استخرهای شنا

استخر های مجتمع های مسکونی و استخر هایی که به صورت عمومی اداره می شود لازم است که دارای قوانین استفاده به صورت مکتوب باشد که در داخل محوطه استخر نصب گردد

برخی از این قوانین ممکن است به صورت زیر باشد

1-

قبل از ورود دوش بگیرید

2-

کودکان بدون مراقبت بزرگسالانشان از استخر استفاده نکنند

3-

کودکان 3 ساله و کوچکتر و هر کودکی که آموزش استفاده از توالت را ندیده حتما باید از لاستیکی ضد آب استفاده کند

4-

ورود افراد مست به داخل استخر ممنوع است

5-

در داخل استخر شلپ شلوپ نکنید و آب به بیرون نپاشید

6-

استفاده از استخر با ریسک شخصی - ما مسئول تصافات و یا جراهات نیستیم

7-

.ورود شیشه - خوراکی - یا نوشیدنی به محوطه استخر ممنوع می باشد

8-

ورود حیوانات (از قبیل سگ و گربه) به محوطه استخر ممنوع

9-

با ملاحظه باشید داد نزنید و در محوطه استخر صدای خود را بالا نبرید

10-

ندوید - هل ندهید - از انجام بازیهای خرکی خود داری کنید

11-

مدیریت حق دارد در هر زمان استفاده از استخر را ممنوع گرداند

12-

.فقط در محل تایین شده شیرجه بزنید

13-

به خط شنا و تخته دایو آویزان نشوید

14-

در یک زمان فقط یک نفر از دایو استفاده کند

15-

از آوردن دوچرخه و اسکیت برد به داخل محوطه استخر خود داری کنید

16-

در ساعاتی غیر از ساعاتی که شخص نجات غریق وظیفه دارد در محل حاضر باشد با ریسک شخصی خود شنا خواهید کرد

17-

هنگام باران شدید و یا رعد و برق از استخر (روباز) استفاده نکنید

18-

افراد مسن - زنان حامله - نوزادان و اشخاصی با شرایط ویژه پزشکی قبل از استفاده از جکوزی با پزشک خود مشورت

کنند

19-

درجه حرارت جکوزی----درجه است

20-

فرو بردن سر در آب گرم هنگامی که تحت تاثیر الکل یا مواد آرام بخش - مواد مخدر - یا داروها هستید ممکن است منجر به عواقب جدی گردد و پیشنهاد نمی شود

13-

ماندن زیاد در جکوزی ممکن است منجر به حالت گیجی یا از حال رفتگی شود

14-

حد اکثر افراد استفاده کننده از استخر--- نفر است