سولفات آلومینیوم  ( زاج نباتی )

فروش سولفات آلومینیوم ( زاج نباتی ) جهت تصفیه آب

زاج نباتی یا سولفات آلومینیوم یک منعقد کننده قوی است که در صنعت تصفیه آب و فاضلاب کاربرد وسیعی دارد

زاج نباتی باعث چسبیدن ذرات کوچک و سبک به هم شده به صورتی که تشکیل کلونی های بزرگتر و سنگین تر را بدهند

سپس به راحتی ته نشین شده و از سیستم حذف می گردند

سولفات آلومینیوم-زاج استخری-زاج نباتی