پلی آلومینیوم کلراید

فروش پلی آلمینیوم کلراید مایع
پلی آلومینیوم کلراید ماده منعقد کننده قوی که باعث چسبیدن ذرات معلق آب به هم شده و نتیجه آن ته نشینی ذرات میباشد

 

 
 
پلی آلومینیوم کلراید