کات کبود (سولفات مس )

 

فروش سولفات مس- کات کبود

کاربرد کات کبود در استخرها جهت حذف جلبرگ می باشد

 
 

سولفات مس - کات کبود