دریاچه آبی

تولید کننده لوازم استخر تجهیزات استخر

در جایی که پهنای پاگرد محوطه استخر با محدودیت همراه است نصب نردبان عصایی گزینه مناسب تری میباشد
نردبان عصایی استخر در مقایسه با سایر مدل ها فضای کمتری از پاگرد استخر را اشغال میکند
نردبان استخر طرح عصایی در دو مدل استیل و تمام استیل تولید می گردد
نردبان استخر
نردبان استخری

Menu